دکتر مهدی مرادی نظر

مهدی مرادی نظر

 

  

 مهدی مرادی نظر

استادیار اپیدمیولوژی گروه اپیدمیولوژی 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تماس با من:    m.moradinazar@gmail.com، m.moradinazar@kums.ac.ir 

 پروفایل من در :Scopus . Google Scholar ResearcherID . ORCID. ResearchGate

 

 

کارگاه ها

ردیف

Title 

Slide

 Data

Movie

Others 

1

داده های چند سطحی

(multilevel analysis)

دانلود

دانلود

دانلود

2

سری های زمانی

(time series)

دانلود

دانلود

دانلود

3

براورد جمعیت های پنهان

(Hidden population )

دانلود

دانلود

دانلود

4

بقاء (  survival)

دانلود

دانلود

دانلود

5

چگونه یک گزارش موردی بنویسیم

How to write case reports

دانلود

دانلود

دانلود

6

7

8

9

10

9

10

9

10